Fenômeno kouyou em Kyoto (Koto: Kyodo)

Fenômeno kouyou em Kyoto | Kyodo

Fenômeno kouyou em Kyoto (Koto: Kyodo)