Monte Fuji: obra do artista Katsushika Hokusai (1760-1849)

Venerável Fuji. Obra do artista Katsushika Hokusai (1760-1849)