Pessoas usam bicicleta como principal meio de transporte para o trabalho no Japão | Foto: Yuki Miyatake

Ciclistas em Shibuya | Foto: Yuki Miyatake