Terremoto no Japão | Foto: Mundo-Nipo

©Mundo-Nipo