Passarinho Shima enaga | Foto: Hokkaido Nature Guide

Passarinho Shima enaga | Foto: Hokkaido Nature Guide