Tartaruga Ryukyu de Okinawa | Foto: Okinawa Nature

Tartaruga Ryukyu de Okinawa | Foto: Okinawa Nature