Chanceler chinês Lu Kang | ©SBS

Chanceler chinês Lu Kang | ©SBS