Sonda Hayabusa2 sobre o asteroide Ryugu | Distribuição Jaxa

Sonda Hayabusa2 sobre o asteroide Ryugu | Distribuição Jaxa