Gama-no-sennin, por Utagawa Kuniyoshi | Foto: Mundo-Nipo / Livro Mitos e Lendas do Japão

Foto: Mundo-Nipo / Livro Mitos e Lendas do Japão

Gama-no-sennin, por Utagawa Kuniyoshi | Foto: Mundo-Nipo / Livro Mitos e Lendas do Japão