Ladeira Sannenzaka no distrito de Higashiyama, em Kyoto: Foto: JNTO

Turistas no distrito de Higashiyama, em Kyoto: Foto: JNTO