Shinjiro Koizumi | Foto: Reprodução Yuki Nakao

Shinjiro Koizumi | Foto: Yuki Nakao