Assassino Satoshi Uematsu | Foto: Arquivo/Mainichi

Satoshi Uematsu | Foto: Arquivo/Mainichi