Satoshi Uematsu | Foto: Mainichi

Satoshi Uematsu | Foto: Arquivo/Mainichi