Porto de Kawasaki, em Kanagawa | Foto: Hironobu Murayama

Porto de Kawasaki
| ©Hironobu Murayama